پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محمودی

5,900 تومان

تعداد گویه : 66
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محمودی

5,900 تومان