پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی مک آلی و همکاران (IMI)

8,000 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی
پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی مک آلی و همکاران (IMI)

8,000 تومان