پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری استوارت (2001)

5,500 تومان

تعداد گویه : 35
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری استوارت
پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری استوارت (2001)

5,500 تومان