پرسشنامه هرزه نگاری اینترنتی

5,500 تومان

تعداد گویه : 29
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هرزه نگاری اینترنتی
پرسشنامه هرزه نگاری اینترنتی

5,500 تومان