پرسشنامه مقیاس استاندارد اعتماد بین فردی

5,200 تومان

تعداد گویه : 7
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس استاندارد اعتماد بین فردی
پرسشنامه مقیاس استاندارد اعتماد بین فردی

5,200 تومان