پرسشنامه توانایی شهودی در تصمیم گیری

5,500 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : ندارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه توانایی شهودی در تصمیم گیری
پرسشنامه توانایی شهودی در تصمیم گیری

5,500 تومان