پرسشنامه ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)

9,000 تومان

تعداد گویه : 40
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه ارزیابی حمایت بین فردی
پرسشنامه ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL)

9,000 تومان