پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی مارکوزی و زین (۲۰۱۱)

9,900 تومان

تعداد گویه : 27
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی
پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی مارکوزی و زین (۲۰۱۱)

9,900 تومان