پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران ماکسول و موریس (۲۰۰۷)

9,000 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران
پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران ماکسول و موریس (۲۰۰۷)

9,000 تومان