پرسشنامه هوش های چندگانه والتر مک کنزی (MII)

7,500 تومان

تعداد گویه : 90
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هوش های چندگانه والتر مک کنزی
پرسشنامه هوش های چندگانه والتر مک کنزی (MII)

7,500 تومان