پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ ) باگاروزی ( ۲۰۰۱ )

7,800 تومان

تعداد گویه : 44
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی
پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (MINQ ) باگاروزی ( ۲۰۰۱ )

7,800 تومان