پرسشنامه ذهن خوانی از طریق تصویر چشم

5,000 تومان

تعداد گویه :36
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم
پرسشنامه ذهن خوانی از طریق تصویر چشم

5,000 تومان