پرسشنامه ارزیابی شدت علایم اختلال مانیا (MSC)Mania Disorder Symptom Assessment Questionnaire
پرسشنامه ارزیابی شدت علایم اختلال مانیا (MSC)
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پرسشنامه ارزیابی شدت علایم اختلال مانیا (MSC)Mania Disorder Symptom Assessment Questionnaire

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:
ویژگی های محصول
 • تعداد گویه : 20
 • روایی و پایایی : دارد
 • نمره گذاری : دارد
 • فروشنده: مجموعه رابینیا
 • نوع فایل : Word , PDF
 • همراه با مقالات مرتبط

9,500 تومان

توضیحات محصول

پرسشنامه ارزیابی شدت علایم اختلال مانیا (MSC)

 ویژگی های پرسشنامه ارزیابی شدت علایم اختلال مانیا (MSC) :

 • رنج سنی : بزرگسالان

 • دارای پایایی و روایی (ایرانی)

 • دارای منبع (ایرانی / خارجی)

 • دارای  خرده مقیاس است.

 • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

 • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

 • فایل به همراه مقاله مرتبط است .

 

هدف پرسشنامه ارزیابی شدت علایم اختلال مانیا (MSC) :

سنجش اختلال مانیا


 

 سایر مطالب پرسشنامه ارزیابی شدت علایم اختلال مانیا (MSC) :

پرسشنامه ارزیابی شدت علایم اختلال مانیا (MSC) شامل 20 گویه و همچنین دارای شیوه نمره گذاری ، پایایی و روایی می باشد.

اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن دورهﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎ ﻫﯿﭙﻮﻣﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آﮐﯿﺴﮑﺎل،(2009).

اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﻃﯿﻒ اﺧﺘﻼﻻت دوﻗﻄﺒﯽ در ﮐﻞ دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ 2/8 ﺗﺎ 6/5 درﺻﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻮﺋﺮ وﻓﯿﻨﮓ،(2005). ﺑﯿﻤﺎری دو ﻗﻄﺒﯽ، ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟﻮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد )ﻟﻮﭘﺰ و ﻣﻮرای،(1998)

اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻻ و در ﺣﺪود 15 درﺻﺪ اﺳﺖ وﯾﺘﺎ و ﻫﻤﮑﺎران، 1997؛ ﺗﺴﺎی و ﻫﻤﮑﺎران،(2002). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮدن( ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﺎورﻣﻦ و ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن، (2007)؛ ﻣﺮﺳﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، .(2004)

اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎری ﻃﯽ ﻓﺎزﻫﺎیﻣﺎﻧﯿﺎ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻠﮑﺮدی در ﻃﯽ دوره ﯾﻮﺗﺎﯾﻤﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺳﺎﻧﭽﺰ و ﻫﻤﮑﺎران،(2009). ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران دوﻗﻄﺒﯽ، ﭘﺎﺳﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮای درﻣﺎنﻫﺎی داروﯾﯽ ﻣﺪاوم دارﻧﺪ آﮐﯿﺴﮑﺎل،(2009).

ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮوز دورهﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎ، ﺑﺮﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻠﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮدی و اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﻮدن وی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد )ژاﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران(2000).

آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﺑﻮدن دارﻧﺪ و  در ﮐﺪام اﺑﻌﺎد ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ )ﻃﻮﺑﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، (1391)ﺗﻮﺳﻂ رﻫﻨﻤﺎ و ﻫﻤﮑﺎران (1388) در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﻼل ﻣﺎﻧﯿﺎ1 (MSC)ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎر را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﯿﺎ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ ﻧﻮع I ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ، دوره زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار دارای 20 ﻣﺎده اﺳﺖ و در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﭼﻬﺎر درﺟﻪای از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﺪت ﻣﺎﻧﯿﺎ را درﺑﯿﻤﺎران دو ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺧﻔﯿﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ


همچنین می توانید از مطالب بیشتری درباره کرونا استفاده کنید.

 

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش