پرسشنامه مقیاس سرسختی ذهنی در نوجوانان

5,600 تومان

تعداد گویه : 18
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس سرسختی ذهنی در نوجوانان
پرسشنامه مقیاس سرسختی ذهنی در نوجوانان

5,600 تومان