پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی ۱۹۹۶

7,800 تومان

تعداد گویه : 19
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

رفتار شهروندی سازمانی
پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی ۱۹۹۶

7,800 تومان