پرسشنامه رویکرد حرفه ای گرایی در آموزش حسابداری (1398)

6,900 تومان

تعداد گویه : 14
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه رویکرد حرفه ای گرایی در آموزش حسابداری
پرسشنامه رویکرد حرفه ای گرایی در آموزش حسابداری (1398)

6,900 تومان