پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

5,000 تومان

تعداد گویه: 20
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی(-PANAS-)
پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

5,000 تومان