پرسشنامه استاندارد فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران

6,000 تومان

تعداد گویه : 10
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه انگیزه پیشرفت
پرسشنامه استاندارد فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران

6,000 تومان