پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

8,000 تومان

تعداد گویه : 30
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

اقتدار والدینی بوری
پرسشنامه اقتدار والدینی بوری (PAQ)

8,000 تومان