پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند (PBS)

5,900 تومان

تعداد گویه: 30
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه مجموعه شخصیت
پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند (PBS)

5,900 تومان