پرسشنامه ارتباطات اولیه لاک و همکاران (PCI)

5,000 تومان

تعداد گویه: 25
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه ارتباطات اولیه (لاک-و-همکاران-PCI)
پرسشنامه ارتباطات اولیه لاک و همکاران (PCI)

5,000 تومان