پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

7,000 تومان

تعداد گویه : 17
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان
پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

7,000 تومان