پرسشنامه رضایت از دارایی

6,500 تومان

تعداد گویه : 20
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه رضایت از دارایی
پرسشنامه رضایت از دارایی

6,500 تومان