پرسشنامه حل مسئله هپنر (PSI)

5,000 تومان

تعداد گویه: 35
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه حل مسئله هپنر-PSI-
پرسشنامه حل مسئله هپنر (PSI)

5,000 تومان