پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی پورتر 1954

7,000 تومان

تعداد گویه : 40
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی
پرسشنامه استاندارد پذیرش والدینی پورتر 1954

7,000 تومان