پرسشنامه سبک های پردازش اطلاعات شهودی خردگرایانه اپستین و پاسینی (REI)

5,000 تومان

تعداد گویه : 22
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه سبک های پردازش اطلاعات شهودی خردگرایانه
پرسشنامه سبک های پردازش اطلاعات شهودی خردگرایانه اپستین و پاسینی (REI)

5,000 تومان