پرسشنامه باورهای مربوط به افسردگی

6,000 تومان

تعداد گویه : 27
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

باورهای مربوط به افسردگی
پرسشنامه باورهای مربوط به افسردگی

6,000 تومان