پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی

7,500 تومان

تعداد گویه : 5
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

سبک پاسخگویی
پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی

7,500 تومان