پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی ریان و کنل (۱۹۸۹)

7,900 تومان

تعداد گویه : 16
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی ریان و کنل
پرسشنامه خودنظم دهی ورزشی ریان و کنل (۱۹۸۹)

7,900 تومان