پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا آرو و همکاران (SBI)

5,500 تومان

تعداد گویه : 9
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا آرو و همکاران (SBI)
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا آرو و همکاران (SBI)

5,500 تومان