پرسشنامه مقیاس تمایل به اتحاد

6,500 تومان

تعداد گویه : 9
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه مقیاس تمایل به اتحاد
پرسشنامه مقیاس تمایل به اتحاد

6,500 تومان