پرسشنامه SCL-90 فرم کوتاه (SCL-25)

11,000 تومان

تعداد گویه : 25
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه SCL 90 R
پرسشنامه SCL-90 فرم کوتاه (SCL-25)

11,000 تومان