پرسشنامه خودکارآمدی مراقبت از خود – لو (1996)

6,900 تومان

تعداد گویه : 29
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه خودکارآمدی
پرسشنامه خودکارآمدی مراقبت از خود – لو (1996)

6,900 تومان