پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS)Social Interaction Anxiety Inventory
پرسشنامه اضطراب در تعاملات-اجتماعی(SIAS)
0 (0)

0دیدگاه کاربران

در انبار موجود نمی باشد

پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS)Social Interaction Anxiety Inventory

0 (0)

0دیدگاه کاربران

ویژگی های محصول
 • تعداد گویه : 20
 • روایی و پایایی : دارد
 • نمره گذاری : دارد
 • نوع فایل : Word , PDF
 • همراه با مقالات مرتبط

7,000 تومان

توضیحات محصول

پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS)

 ویژگی های پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS) :

 • دارای پایایی و روایی (ایرانی / خارجی)

 • دارای منبع (ایرانی / خارجی)

 • دارای 5 خرده مقیاس است.

 • موارد استفاده : پژوهش،ارزیابی

 • فایل به صورت WORD / PDF می باشد.

 • فایل به همراه مقاله مرتبط است .

 

هدف پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS) :

سنجش اضطراب در تعاملات اجتماعی


 

 سایر مطالب پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS) :

پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS) شامل 20 گویه و  همچنین دارای شیوه نمره گذاری لیکرت، پایایی و روایی می باشد.

اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺷﺎﯾﻊ، ﻣﺰﻣﻦ و ﻧﺎﺗﻮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﮐﺴﻠﺮ ﺑﺮﮔﻠﻮﻧﺪ، دﻣﻠﺮ، ﺟﻦ و وﻟﺘﺮز (2005) ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را 12/1 درﺻﺪ و ﺷﯿﻮع ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ آن را 4/5 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ و ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاﺑﯽ اﺳﺖ )ﻣﻨﺰس، ﮐﺎﺗﯿﻨﻬﻮ، ﻓﻮﻧﺘﻨﻠﯽ، وﯾﮕﻦ، ﻓﯿﮕﻮرﯾﺎ و ورﺳﯿﺎﻧﯽ(2011) وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺮس آﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ اﺷﺨﺎص ﻧﺎآﺷﻨﺎ، ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺟﻪدﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻓﺮد از اﯾﻦ واﻫﻤﻪ دارد ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ او ﺷﻮد. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ- ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮسآور در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد. اﺟﺘﻨﺎب، اﺿﻄﺮاب اﻧﺘﻈﺎری، ﯾﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺎدی، ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻧﺠﻤﻦ روانﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ، 2000؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﮏﺧﻮ و آوادﯾﺲ ﯾﺎﻧﯿﺲ(1381).

اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﮐﺜﺮاً در اواﯾﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ دوره ﺑﺪون وﻗﻔﻪ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد دارای ﻓﻮﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪود 70 – 80 درﺻﺪ اﻓﺮاد دارای اﺧﺘﻼل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﺑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، اﮔﻮراﻓﻮﺑﯿﺎ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﻮءﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎرﻟﻮ (2008)

درﮔﺬر زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﯾﻨﺪی ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در اﻓﺮاد دارای اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود )اﻧﺪرو و ﻫﻤﮑﺎران، .(2011 ﺗﯿﻔﻠﻮرس و ﻓﻮرﻣﺎرک (2007)

در ﺳﻮﺋﺪ،ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را 16/1 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﺎوی و ﯾﺎ 3 ﺑﻪ 2 ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﺎﻓﻤﻦ و اﺗﻮ، 2008؛ ﺑﯿﺪل و ﺗﺮﻧﺮ(2007)

اﻓﺮاد دارای اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺪون اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ، اﺣﺘﻤﺎلا ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺧﺬ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪای، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ )داﻻرﭘﯿﻞ و زﯾﻤﺮﻣﻦ، .(2011 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (SIAS) در ﺳﺎل 1992 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﻤﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.


همچنین می توانید از مطالب بیشتری درباره کرونا استفاده کنید.

 

دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش