پرسشنامه اضطراب ورزشی – ۲ اسمیت و همکاران (۲۰۰۶)

9,000 تومان

تعداد گویه : 15
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اضطراب ورزشی – ۲ اسمیت و همکاران (۲۰۰۶)

9,000 تومان