پرسشنامه امید اسنایدر

5,000 تومان

تعداد گویه: 12
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه امید
پرسشنامه امید اسنایدر

5,000 تومان