پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون

5,000 تومان

تعداد گویه: 27
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون
پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون

5,000 تومان