پرسشنامه استاندارد مقیاس 5 عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ

8,500 تومان

تعداد گویه : 50
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه استاندارد مقیاس 5 عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ
پرسشنامه استاندارد مقیاس 5 عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ

8,500 تومان