پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی

7,500 تومان

تعداد گویه : 45
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی
پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی

7,500 تومان