پرسشنامه خودبازداری (SRS)

7,800 تومان

تعداد گویه: 30
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه خودبازداری
پرسشنامه خودبازداری (SRS)

7,800 تومان