پرسشنامه مقیاس امنیت و لذت اجتماعی (SSPS)

5,200 تومان

تعداد گویه : 11
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس امنیت و لذت اجتماعی
پرسشنامه مقیاس امنیت و لذت اجتماعی (SSPS)

5,200 تومان