پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

6,900 تومان

تعداد گویه : 48
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان
پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

6,900 تومان