پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون

5,500 تومان

تعداد گویه : 32
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون
پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک برایسون

5,500 تومان