پرسشنامه تاثیر تصویر بدنی بر تصمیم به سزارین

5,900 تومان

تعداد گویه : 5
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه تاثیر تصویر بدنی بر تصمیم به سزارین
پرسشنامه تاثیر تصویر بدنی بر تصمیم به سزارین

5,900 تومان