پرسشنامه مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران

5,000 تومان

تعداد گویه : 12
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

مقیاس رحجان های زود - دیر خوابیدن
پرسشنامه مقیاس رحجان های زود – دیر خوابیدن اسمیت و همکاران

5,000 تومان