پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی

5,900 تومان

تعداد گویه: 14
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی
پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی

5,900 تومان