پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)

6,500 تومان

تعداد گویه : 21
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط و مقاله بررسی روایی و پایایی

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو
پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)

6,500 تومان