پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران (۱۹۹۸)

7,000 تومان

تعداد گویه : 43
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران (1998)
پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران (۱۹۹۸)

7,000 تومان