پرسشنامه صدا بیزاری وو و همکاران 2014

5,000 تومان

تعداد گویه : 17
روایی و پایایی : دارد
نمره گذاری : دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقالات مرتبط

پرسشنامه صدا بیزاری
پرسشنامه صدا بیزاری وو و همکاران 2014

5,000 تومان