پرسشنامه طرحواره رها شدگی یانگ

7,900 تومان

تعداد گویه: 10
روایی و پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
نوع فایل : Word , PDF
همراه با مقاله مرتبط

پرسشنامه طرحواره رها شدگی یانگ
پرسشنامه طرحواره رها شدگی یانگ

7,900 تومان